Kurzy supervize

Kurzy supervize jsou pořádány ve spolupráci s Hestia – Centrum pro dobrovolnictví, z.ú.

Termíny jednotlivých kurzů jsou vypisovány dle rozhodnutí lektorů (PhDr. Jiří Tošner, PhDr. Ivana Veltrubská, Mgr. Lubomír Smékal). V případě zájmu o kterýkoli kurz můžete kontaktovat přímo lektora PhDr. Jiřího Tošnera.

 


ÚVOD DO SUPERVIZE V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH

Kurz je akreditován u Ministerstva práce a sociálních věcí jako součást celoživotního vzdělávání pracovníků sociálních služeb. Výstupem je osvědčení pro potřeby individuálních vzdělávacích plánů.

Pro koho je určen? Pro sociální pracovníky, koordinátory dobrovolníků, pracovníky v sociálních službách, zdravotnické, pedagogické a další pracovníky i pro zástupce managementu poskytovatele. Kurz je současně úvodním modulem výcviku supervizora.

Cíle kurzu

  • představení principů supervize v pomáhajících profesích
  • účastníci se seznámí se základními metodami supervize
  • účastníci se naučí pracovat s analýzou profesních potřeb a definovat vhodná témata pro supervizi.

Forma kurzu: Součástí kurzu jsou zážitkové a supervizní techniky, ale kurz nenahrazuje výcvik supervizora.

Časový plán: 30 hodin pro 10 – 15 účastníků se skládá ze dvou dvoudenních setkání s min. 4 týdenní přestávkou.

Více informací a přihlášku si vyžádejte u lektora PhDr. Jiřího Tošnera (jiri.tosner@hest.cz)

 


SUPERVIZE V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH I

Pro koho je určen? Pro sociální pracovníky, pracovníky klíčových profesí a další odborné pracovníky, zástupce vedení poskytovatele, či pracovníky obdobných pomáhajících profesí.

Cíl kurzu: Vybavit účastníky kompetencemi potřebnými pro návrh a implementaci systému supervize do organizace, včetně vlastní zkušenosti s praktickou realizací supervize na kurzu jak v roli supervidovaného, tak v roli cvičícího se supervizora pracujícího pod vedením.

Forma kurzu: Kurz je zaměřen na vzdělávací, sebepoznávací i zážitkové interaktivní metody a techniky supervize. Výstupem kurzu je zpracování portfolia vzdělávacích a supervizních potřeb pro sebe, či pro vybranou organizaci. Kurz vede dvojice lektorů.

Časový plán: Kurz o celkové délce 150 hodin pro 10 – 12 účastníků obsahuje prezenční část, kterou tvoří obvykle 6 x 2,5 denní výjezdová soustředění v rozmezí cca 10 – 12 měsíců v rozsahu 130 hodin. Distanční část kurzu tvoří 20 hodin individuální práce účastníka na portfoliu, včetně setkávání se v intervizních skupinkách složených z účastníků kurzu, toto vše v průběhu prezenční části kurzu.

Cena kurzu: cca 28.000,- na osobu, možno rozdělit na splátky (obsahuje nájmy seminární místnosti, nápoje přes den, náklady lektorů, výukové materiály). Cestovné, stravné a ubytování hradí účastník sám (není součástí platby kurzovného).

Vstupní podmínky pro zařazení do kurzu: schopnost sebereflexe v rámci své profesní role a s ní souvisejících vzdělávacích potřeb a základní znalosti o supervizi a jejím využití v praxi.

Více informací a přihlášku si vyžádejte u lektora PhDr. Jiřího Tošnera (jiri.tosner@hest.cz)

 


SUPERVIZE V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH II

Pro koho je určen? Kurz je určen pro sociální pracovníky, pracovníky klíčových profesí a další odborné pracovníky, zástupce vedení poskytovatele, či pracovníky obdobných pomáhajících profesí.

Tento kurz jako nástavbový a prohlubující, navazuje na 150 hodinový kurz „Supervize v pomáhajících profesích I“. Jako první část celého cyklu je doporučen akreditovaný 30 hodinový kurz “Úvod do supervize v pomáhajících profesích“.

Cíl kurzu: prohloubit a upevnit teoretické i praktické znalosti a dovednosti účastníků potřebné pro realizaci supervize, včetně jejich supervizní podpory v roli supervizora či konzultanta dobré praxe v oboru supervize.

Forma kurzu: kromě zážitkových a interaktivních metod supervize je kurz zaměřen také na sebereflexi vlastního komunikačního stylu, na prezentaci výstupů intervize ve skupinkách, včetně videozáznamu supervize a diskuze k němu, či na prezentaci výstupů vlastní supervize v organizaci. Kurz vede dvojice lektorů.

Časový plán: Kurz v celkové délce 200 hodin pro 10 – 12 účastníků obsahuje prezenční část tvořící 6 x 2,5 denní výjezdová soustředění, vše v rozmezí cca 10 – 12 měsíců v celkovém rozsahu 120 hodin. Distanční část kurzu tvoří 40 hodin vlastní realizace supervize, dále 40 hodin supervize vlastní supervize, včetně další práce na portfoliu, případně příprava a nastartování supervize, resp. intervize ve zvolené organizaci, to vše v průběhu mezi setkáními prezenční části kurzu.

Cena kurzu: cca 28.000,- na osobu, možno rozdělit na splátky (obsahuje nájmy seminární místnosti, nápoje přes den, náklady lektorů, výukové materiály). Cestovné, stravné a ubytování hradí účastník sám (není součástí platby kurzovného).

Více informací a přihlášku si vyžádejte u lektora PhDr. Jiřího Tošnera (jiri.tosner@hest.cz), nebo na emailu: katerina@jirkova.com

Tento soubor kurzů (Úvod do spv v pomáhajících profesích, SPV I a II) v rozsahu celkem 380 hodin je jedním ze základních požadavků naplnění předpokladů profese supervizora dle připravované legislativní úpravy.

Share This