Komplexní supervizní výcvik pro pomáhající profesionály

Základní supervizí výcvik & nástavbový Supervizní a koučovací výcvik ASuPP

Komplexní supervizní výcvik pro pomáhající profesionály je koncipován jako komplexní program o dvou na sebe navazujících stupních s celkovou časovou alokací 520 hodin. Prvním stupněm je Základní supervizní výcvik s časovou alokací 320 hodin. Druhým stupněm je nástavbový Supervizní a koučovací výcvik s časovou alokací 200 hodin. Obě části jsou zakončeny obhajobou. Úspěšný absolvent obdrží osvědčení. 

Komplexní supervizní výcvik naplňuje odborné standardy a kritéria pro výkon supervizora, které jsou obecně přijímané  v rámci ČR i EU (např. ANSE) za předpokladu absolvování sebezkušenosti odpovídajícího rozsahu. V rámci ASuPP absolventi naplňují kritérium členství v ASuPP. Absolventi naplňují nároky na supervizní výcvik odpovídající certifikaci ASuPP nejvyššího, tj.  3. stupně.

Komu je určen? 

Komplexní supervizní výcvik je určen především pomáhajícím profesionálům, kteří se chtějí věnovat supervizi nejen ve zdravotnictví, školství, v sociálních službách, církevních organizacích, ale i v soukromém sektoru. Je vhodný i pro vedoucí pracovníky v různých službách. 

Podmínky pro zájemce o výcvik

 • věk uchazeče min. 30 let
 • absolvent VŠ, min. bakalářský titul
 • praxe v pomáhajících profesích min. 5 let
 • absolvování vlastní supervize rozsahu min. 30 až 50 hodin v posledních 5 letech
 • absolvování sebezkušenostního výcviku v rozsahu min. 150 hodin, preferováni jsou uchateči s delším a systematickým sebezkušenostním výcvikem  
 • absolvování dalšího vzdělávání zaměřeného na rozvoj sebezkušenosti, měkkých dovedností, výcviků a kurzů práce s jednotlivcem a skupinou apod. v rozsahu min. 80 hodin v posledních 10 letech
 • předložení životopisu zaměřeného na vlastní praxi
 • motivační dopis zaměřený na výcvik supervizora
 • vyplnění přihlášky
 • lektorský tým může požadovat on-line pohovor s uchazečem

Lektorský tým si vyhrazuje právo na rozhodnutí ohledně přiznání případných výjimek, stejně tak o konečném rozhodnutí ohledně přijetí, či nepřijetí uchazeče o výcvik.

Ročník 2023/2024

Informace o aktuálním – probíhajícím ročníku supervizního výcviku ASuPP.

Vyplňte přihlášku

Vyplňte přihlášku a staňte se frekventanty aktuálního běhu supervizního výcviku ASuPP.

Základní supervizní výcvik (celkem 320h)

Základní struktura výcviku

 1. Teoretická výuka a trénink dovedností se sebezkušeností pod vedením lektora (180 hodin)
 2. Vlastní supervizní praxe (40 hodin)
  • účastník superviduje v organizaci, či individuálně a dokládá nahrávky (min.  3 nahrávky po 3 sezeních po sobě jdoucích, prezentuje na setkáních) 
  • předpokládá se, že účastník zahájí supervizní praxi po 6-ti měsících výcviku, nejpozději do 12-ti měsíců od zahájení výcviku 
 1. Individuální supervize frekventanta (10 hodin) – účastník absolvuje vlastní supervizi v rámci výcviku u vybraného supervizora – člena ASuPP (hradí si sám podle ceníku supervizora) 
 2. Intervize v peer skupině (20 hodin) – frekventanti samostatně intervidují případy z vlastní praxe v rámci peer skupin s pořízením zápisu, který je dokladem o reflexi setkání. Zápis dají k dispozici garantovi výcviku, případně určenému lektorovi.
 3. Zpracování portfolia (45 hodin) – předpokládá zpracování studia doporučené literatury, odborných článků, prokázání a reflexe vlastního odborného růstu, reflexe zkušeností z peer skupin, zpracování kazuistiky
 4. Obhajoby ( 25 hodin)

Obhajoby probíhají před výcvikovou  komunitou a lektory. Zahrnují celkem 3 části: 

  1. část: prezentace 1 kazuistiky jednoho případu, kde frekventant obhajuje výsledek své práce – supervize. (Musí jít o 1 případ a 3 po sobě jdoucí spv sezení,ať už skupinové, či individuální.)
  2. část: zpracování a prezentace vybraného tématu, které se vztahuje k supervizi (př.: moje filozofie, etika supervize, co je pro mě v supervizi problematické atp.)
  3. část: prezentace vlastního portfolia a sdílení ve skupině

Základní témata teoretické části výcviku

Základní supervizní výcvik: celkem 320 hodin, z toho 180 hodin teoretické výuky.

Témata výcviku jsou prezentována jako orientační – jednotlivá setkání reflektují i potřeby účastníků, tj. mohou být probrána i další témata přinesená účastníky. Celý výcvik je veden v duchu  filozofie supervize.

 • Úvod do supervize – seznámení se základními cíli, principy a metodami supervize s důrazem na supervizi v sociálních službách.
 • Komunikační dovednosti potřebné pro plánování a vedení supervize.
 • Práce s týmem, skupinová dynamika a její využití v procesu supervize.
 • Praktická aplikace supervizních metod a technik.
 • Kompetence supervizora -odborné, organizační a etické. Specifika supervizní zakázky v sociálních službách.
 • Já, supervizor (kdo jsem jako supervizor, co nabízím, o čem je moje supervize…)
 • Vymezení portfolia, zadání témat pro distanční část kurzu.
 • Kontraktování supervize, formy supervize, etika supervize.
 • Supervize supervizí, intervize, mentoring.Supervizní a koučovací výcvik – nástavbový (celkem 200h) 

Výcvik zaměřen na rozvoj supervizních technik, organizace supervizí, sdílení zkušeností s kolegy a supervizi své vlastní práce. Další náplní je manažerská supervize a supervize organizace jako celku.

Podmínkou pro zápis do nástavbového výcviku je absolvování Základního supervizního výcviku ASuPP, či v uznaných případech absolvování výcviku s adekvátní náplní u jiných obecně respektovaných institucí v rozsahu nejméně 280 hodin.

Základní struktura výcviku

 1. Teoretická výuka a trénink dovedností se sebezkušeností pod vedením lektora (100 hodin)
 2. Vlastní supervizní a koučovací praxe (40 hodin) – účastník superviduje v organizaci, či individuálně. Svou praxi dokládá nahrávkami s prezentací na setkáních (min. 2 nahrávky tří po sobě jdoucích spv sezeních)
 3. Individuální supervize frekventanta (10 hodin) – účastník absolvuje vlastní supervizi v rámci výcviku u vybraného supervizora – člena ASuPP (náklady  hradí účastník sám podle ceníku supervizora) 
 4. Zpracování portfolia (30 hodin) – předpokládá zpracování studia doporučené literatury, odborných článků, prokázání a reflexe vlastního odborného růstu, reflexe zkušeností z peer skupin, zpracování kazuistiky
 5. Obhajoby (20 hodin)

  Obhajoby probíhají před výcvikovou  komunitou a lektory. Zahrnují celkem 3 části:  

  1. část: prezentace 1 kazuistiky jednoho případu, kde frekventant obhajuje výsledek své spv práce. (Musí jít o 1 případ a 3 po sobě jdoucí spv sezení,ať už skupinové, či individuální.)
  2. část: zpracování a prezentace vybraného tématu, které se vztahuje k supervizi (př.: moje filozofie, etika supervize, co je pro mě v supervizi problematické atp.)
  3. část: prezentace vlastního portfolia a sdílení ve skupině

   

  Share This