Stanovy

STANOVY ASOCIACE SUPERVIZORŮ POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ, z. s.

Čl. I

Úvodní ustanovení

 1. Název spolku: Asociace supervizorů pomáhajících profesí, z. s.
 2. Sídlo spolku: Františka Křížka 14, 170 00 Praha 7 – Holešovice
 3. Působnost spolku: Česká republika a v zahraničí

Čl. II

Právní postavení spolku

 1. Spolek je dobrovolnou, neziskovou, nezávislou a nepolitickou organizací.
 2. Spolek je samostatnou právnickou osobou s veřejně prospěšným statutem.

Čl. III

Účel spolku

 1. Účelem spolku je sdružovat supervizory a odbornou veřejnost z oblasti pomáhajících profesí, zvyšovat jejich kompetence, podporovat jejich celoživotní vzdělávání, vědeckou, publikační činnost a šířit informace v oboru supervize.
 2. Činnosti spolku jsou zejména: pořádání seminářů, přednášek a konferencí, vědecká činnost, organizace vzdělávání a poradenství v oblasti supervize, zajišťování informačního servisu, vydávání publikací a metodických materiálů souvisejících s účelem spolku, utváření a průběžné vyhodnocování standardů supervize v pomáhajících profesích, akreditace a realizace vzdělávacích programů z oblasti supervize v pomáhajících profesích.

Čl. IV

Zásady hospodaření spolku

 1. Spolek hospodaří s majetkem (hmotné, nehmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.
 2. Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, výtěžky z akcí pořádaných spolkem, výnosy ze jmění, sponzorské dary, případné dary od fyzických a právnických osob, či získané granty a dotace. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s účelem spolku, řádně podložené účetními doklady.
 3. S výsledky hospodaření seznamuje výbor spolku členy na každém členském shromáždění.
 4. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti.

Čl. V

Členství ve spolku

 1. Členství ve spolku Asociace supervizorů pomáhajících profesí, z. s. je dobrovolné.
 2. Řádným členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší osmnácti let, která souhlasí se stanovami a s účelem spolku Asociace supervizorů pomáhajících profesí, z. s.
 3. Řádné členství ve spolku vzniká na základě schválení Výboru spolku, a to na základě písemné přihlášky uchazeče o členství v Asociaci supervizorů pomáhajících profesí, z. s. a splnění kritérií přijatých členským shromážděním spolku.
 4. Řádné členství ve spolku může Výbor spolku pozastavit na 3 roky v případě, že se člen spolku nepodílí svou činností na dosahování účelu, nebo svědomitě nevykonává funkce v orgánech spolku, nebo nehradí členské příspěvky.
 5. Výbor spolku může nabídnout významným osobnostem tzv. čestné členství.

Čl. VI

Práva a povinnosti členů

 1. Členové spolku mají právo podílet se na činnosti spolku, být informováni o činnosti spolku, podávat návrhy, připomínky a náměty k jeho činnosti.
 2. Každý řádný člen spolku má právo účastnit se členského shromáždění spolku, volit a být volen do jeho orgánů, obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat jejich vyřízení.
 3. Člen spolku je povinen prosazovat účel spolku, dodržovat stanovy a podílet se svou činností na dosahování účelu, svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku.
 4. Každý člen je povinen platit včas a řádně členské příspěvky.

Čl. VII

Zánik členství ve spolku

Členství zaniká:

 1. vystoupením člena písemným oznámením;
 2. úmrtím člena;
 3. zrušením členství na základě rozhodnutí členského shromáždění, a to v případě, že člen brání v činnosti spolku, ohrožuje, nebo poškozuje jeho dobrou pověst, neplní opětovně členské povinnosti a neplatí řádně členské příspěvky;
 4. zánikem spolku.

Čl. VIII

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:
 1. Členské shromáždění
 2. Výbor spolku
 3. Revizor
 
 1. Členské shromáždění  je nejvyšším orgánem spolku a tvoří jej všichni řádní členové spolku.
 2. Členské shromáždění je svoláváno výborem spolku zpravidla jednou ročně, nebo kdykoliv na žádost nadpoloviční většiny členů.
 3. Každý člen členského shromáždění má jeden rozhodující hlas.
 4. Členské shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
 5. K platnosti usnesení členského shromáždění je potřeba souhlasu dvoutřetinové většiny přítomných členů.
 6. Na podnět Výboru spolku je možné v mimořádných případech hlasování formou „per rollam“ (vyjma změny stanov, zrušení spolku a zvolení statutárních zástupců spolku). Hlasování proběhne do 10 kalendářních dnů.
 7. Činnost členského shromáždění: schvaluje stanovy, jejich změny a doplňky; schvaluje rozvojové koncepce a strategie spolku; volí orgány spolku a kontroluje činnost výboru spolku; schvaluje výroční zprávu a zprávu o hospodaření, včetně roční účetní uzávěrky; rozhoduje o výběru členských příspěvků; vydává další rozhodnutí, které stanoví zákon, nebo tyto stanovy, nebo která se zásadním způsobem týkají činnosti spolku; rozhoduje o nabývání a pozbývání vlastnických práv a nájmu nemovitého majetku; rozhoduje o zániku a likvidaci spolku.Výbor spolku je výkonným orgánem spolku a řídí činnost spolku mezi členskými shromážděními.
 8. Výbor spolku je výkonným orgánem spolku a řídí činnost spolku mezi členskými shromážděními.
 9. Výbor spolku má pět členů (předseda, 2 místopředsedové, 2 členové výboru). Členem výboru se může stát pouze řádný člen spolku.
 10. Členské shromáždění volí členy výboru spolku na dobu 3 let.
 11. Za svou činnost výbor spolku odpovídá členskému shromáždění.
 12. Činnost výboru spolku: rozhoduje o přijetí a vyloučení člena spolku; rozhoduje o záležitostech, které nejsou stanovami vyhrazeny jinému orgánu; výbor spolku je usnášeníschopný, je-li na schůzi výboru přítomna alespoň nadpoloviční většina všech členů výboru spolku; výbor spolku rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů; v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 13. Předseda spolku a místopředsedové jsou statutárními zástupci spolku, svolávají a vedou schůze výboru spolku a zastupují spolek navenek.
 14. Jménem spolku jsou oprávněni jednat předseda a každý z místopředsedů samostatně.
 15. Revizor spolku kontroluje hospodaření a účetní závěrku, vypracovává a předkládá členskému shromáždění písemnou zprávu: je jmenován a odvoláván členským shromážděním a jeho funkční období je 3 roky; účastní se zasedání výboru s hlasem poradním; revizorem nemůže být člen výboru spolku.

Čl. IX

Zánik spolku

 1. O zániku spolku rozhoduje členské shromáždění a to 2/3 většinou hlasů při nadpoloviční účasti členů.
 2. S přijetím usnesení o zániku spolku musí být rozhodnuto i o vypořádání majetku.
 3. V případě zániku spolku bude veškerý majetek spolku převeden do jiné neziskové organizace, zabývající se shodnými či obdobnými cíli, nebo do organizace s veřejně prospěšným statutem.

Čl. X

Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 2. Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku.
 3. Stanovy byly projednány a schváleny na jednání členského shromáždění dne 6. 9. 2017 a nabývají účinnosti dnem změny zápisu do spolkového rejstříku.
   
Share This