Zásady ochrany osobních údajů

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 [dále jen „GDPR"] a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů [dále jen „ZOOÚ"]

Asociace supervizorů pomáhajících profesí, z. s.

IČO: 22763431

se sídlem: Fr. Křížka 14, 170 00 Praha 7 – Holešovice

(dále jen „Správce„)


Typ osobních údajů, které ASuPP zpracovává

Poptávkový formulář

ASuPP poskytuje prostřednictvím formuláře webu (https://asupp.cz/) možnost oslovit všechny své členy – supervizory poptávkou po supervizních službách. Za tímto účelem ASuPP zpracovává následující osobní (kontaktní) informace týkající se poptávajícího: Příjmení a jméno, e-mailová adresa, telefon, informace specifikující rozsah a charakter poptávané supervizní služby a to dle volby a uvážení poptávajícího, časová značka využití formuláře.

Kontaktní formulář

ASuPP poskytuje prostřednictvím formuláře webu (https://asupp.cz/) možnost kontaktovat orgány spolku a žádat o přijetí do spolku. Za tímto účelem ASuPP zpracovává následující osobní informace: Příjmení a jméno, e-mailová adresa, telefon, časovou značku využití formuláře, textové informace dle uvážení uživatele formuláře. 

V případě žádosti o členství jsou zpracovávány navíc následující informace: titul, datum narození, adresa bydliště, lokace profesní působnosti, profesní životopis, informace poskytnuté v profesním dotazníku a motivačním dopise včetně dosaženého vzdělání, absolvovaných výcviků a profesní pozice, dosavadní praxe, reference a publikační činnost.

 

Registrační formulář

ASuPP poskytuje prostřednictvím formuláře webu (https://asupp.cz/) možnost registrace na vzdělávací akce. Za tímto účelem ASuPP zpracovává následující osobní informace: Příjmení a jméno, e-mailová adresa, telefon, členství v ASuPP, název registrované akce a časovou značku registrace. 

Opt-in formulář

ASuPP poskytuje prostřednictvím formuláře webu (https://asupp.cz/) možnost registrace k odběru informačního e-mailu, jehož obsahem jsou informace o plánovaných vzdělávacích a supervizních akcích, aktivitách ASuPP na poli supervize, informace pro odběratele supervize a informace propagačního charakteru. Za tímto účelem ASuPP zpracovává následující osobní informace: Příjmení a jméno, e-mailová adresa.

Komentáře (sekce “Aktuality”)

ASuPP poskytuje možnost vložení komentáře pod zveřejněný článek v rámci sekce “Aktuality”. Za tímto účelem ASuPP zpracovává následující osobní informace: Uživatelské jméno, e-mailová adresa, časová značka, gravatar (v případě jeho použití), IP adresa, browser user agent string za účelem prevence spamu.

Google analytics

K monitorování návštěvnosti a efektivity webu (https://asupp.cz/) je využívána služba Google analytics, jejíž součástí je zpracování následujících osobních dat: IP adresa, čas a trvání návštěvy, demografické a technické údaje, zdroj návštěvnosti. Tyto údaje nejsou jakkoli párovány s údaji odeslanými webovým formulářem. 

Cookies

Součástí aktivní i pasivní návštěvy webu (https://asupp.cz/) může být uložení cookies souborů v rámci Vašeho prohlížeče. Uložení cookies souborů může být i součástí služby Google analytics.

Povaha a účel zpracování

Poptávkový formulář

Osobní (kontaktní) data jsou zpracovávány za účelem oslovení členů ASuPP – supervizorů s poptávkou po supervizních službách. Osobní data jsou automaticky přeposlána v rámci formulářem automaticky generovaného mailu dle pravidel filtru mailového serveru jednotlivým supervizorům – členům ASuPP. Jednotliví členové ASuPP zpracovávájí osobní (kontaktní) data za účelem nabídky supervizních služeb poptávajícímu.

Dále jsou data zpracována v databázi za účelem archivace a monitorování efektivity poskytované služby. V případě zvláštního souhlasu jsou zpracována za účelem informování o dalších aktivitách ASuPP, vzdělávacích akcích pro supervizory a poskytovatele supervize a dalších informacích souvisejících s poskytováním supervize a k propagačním účelům.

Kontaktní formulář

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem kontaktování vedení ASuPP (členů výboru ASuPP) a zaslání zprávy bez specifického omezení obsahu. V případě žádosti o přijetí do ASuPP jsou osobní údaje zpracovávány pro účely posouzení splnění podmínek členství v ASuPP a následném vedení evidence členů. Jednotliví členové výboru ASuPP zpracovávají osobní data za účelem zpracování/vyřízení obdržené zprávy, posouzení splnění podmínek k přijetí za člena ASuPP a za účelem archivace.

Registrační formulář

Osobní data jsou zpracovávána za účelem registrace zájemce o vzdělávací akci. Data jsou dostupná pouze členům ASuPP zodpovědným za organizaci dané vzdělávací akce a dále jsou zpracovávána za účelem archivace.

Opt-in formulář

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zasílání informací o plánovaných vzdělávacích a supervizních akcích, aktivitách ASuPP na poli supervize, informace pro odběratele supervize a informace propagačního charakteru. Dále jsou zpracovávána za účelem archivace.

 

Doba trvání zpracování dat

ASuPP zpracovává osobní data po dobu nutnou pro přeposlání/distribuci osobních dat mezi své členy – supervizory, členy výboru ASuPP a pro posouzení a adekvátní odpověď na doručenou žádost/poptávku a v případě registračního formuláře do doby konání vzdělávací akce. Následně jsou osobní data archivována bez časového limitu.

V případě schválení členství ASuPP jsou osobní data zpracovávána po dobu členství a dále archivována po dobu 5 let. V případě neschválení členství jsou osobní data žadatele archivována po dobu 5 let od přijetí žádosti o členství.

 

Technická a organizační opatření na straně zpracovatele

Technicky je distribuce osobních údajů, které jsou generovány automatickým mailem poptávkovým a kontaktním formulářem webu (https://asupp.cz/), zajišťována automaticky filtrem mailového serveru. Archivace je zajišťována prostřednictvím mailového serveru (Wedos mail, Gmail) a služeb Google Disk s unikátními přístupovými hesly v držení člena výboru. Hromadné e-maily jsou zajišťovány službou Mailchimp.

Náležitá ochrana osobních údajů členy ASuPP poskytnutých v rámci poptávkového/kontaktního formuláře je závazná pro všechny členy ASuPP. 

Podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele

Veškerá osobní data generovaná webem (https://asupp.cz/) nejsou poskytována dalším zpracovatelům mimo ASuPP a členů ASuPP ve smyslu organizací sdružujících supervizory ani jiným spolkům a organizacím, pokud o to poptávající výslovně nepožádá. 

Zapojení dalšího zpracovatele mimo ASuPP a členy ASuPP je možné jen s cílem technického a organizačního zpracování dat – viz Technická a organizační opatření na straně zpracovatele.

Práva poskytovatele osobních údajů (Subjekt údajů)

Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR a ZOOÚ má Subjekt údajů právo

  • požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným Správcem,
  • požádat o kopii těchto osobních údajů,
  • požádat o opravu nepřesných osobních údajů,
  • požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných Správcem pokud již nejsou potřebné pro poskytnutý účel, pokud Subjekt údajů odvolá souhlas, nebo pokud vznese námitky proti zpracování, nebo pokud jsou Správcem zpracovávány protiprávně,
  • požádat o omezení zpracování svých osobních údajů v případech stanovených v čl. 18 GDPR,
  • na přenositelnost údajů.

 

Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Share This