Kdo jsme?

ASuPP je dobrovolné profesní sdružení působící od roku 2011. Asociace si klade za cíl odborně podporovat a sdružovat supervizory zejména z oblasti pomáhajících profesí (sociální služby, školství, zdravotnictví atp.).

ASuPP je garantem odbornosti svých členů – supervizorů. Základními kritérii členství jsou zejména ukončené vysokoškolské studium humanitního směru, praxe v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví, školství, nebo dalších pomáhajících profesích a úspěšné absolvování supervizních kurzů, na jejichž organizaci se asociace aktivně podílí.

ASuPP podporuje své členy v dalším rozvoji odborného vzdělání a rozvoji jejich kompetencí zejména vzájemnou výměnou zkušeností, setkáváním s autoritami v oboru a pořádáním odborných akcí – seminářů, workshopů, mezioborových supervizí a supervizí supervizorůAsociace podporuje své členy v publikační, přednáškové i vědecké činnosti.

Asociace v rámci své činnosti poskytuje odbornou podporu organizacím z oblasti pomáhajících profesí při zavádění a zajišťování supervize, zejména v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a školství.

ASuPP vnímá jako své poslání šířit informace o supervizi jak mezi odborníky, tak i širokou veřejnost. Svojí činností se chce spolupodílet na podpoře myšlenky pravidelné supervize v oblasti pomáhajících profesí, jako součásti odborné podpory a efektivního andragogického nástroje celoživotního vzdělávání.

Asociace pořádá vzdělávací akce i pro nečleny ASuPP a veřejnost, např. poskytovatele služeb, studenty.

Sdružujeme, podporujeme a pomáháme zvyšovat kompetence těm, kteří sami pomáhají.

Share This