Etický kodex

Etický kodex ASuPP vychází z Etických zásad Evropské asociace pro supervizi a koučink (EASC – European Association for Supervision and Coaching), která sdružuje jednotlivce a instituce pracující v oblastech supervize.

Účel

Uvedené zásady umožňují účastníkům supervize zkoumat a objasňovat etické aspekty jejich práce. Slouží k informování účastníků supervize, ale i veřejnosti o tom, co mohou jednotliví účastníci supervize a veřejnost v tomto ohledu od supervizorů a supervizorek očekávat. Přičemž účastníkem supervize jsou zejména: zadavatelé supervize, supervizorky a supervizoři a supervizanti (supervidovaní), tj. přijímatelé supervize.

 

A. Základní předpoklady

 1. Supervizoři a supervizorky respektují důstojnost všech lidí. Nediskriminují na základě kulturního nebo etnického původu, fyziologického, psychologického, sociologického, ekonomického stavu nebo sexuálních preferencí či náboženského přesvědčení.
 2. Supervizorky a supervizoři praktikují své povolání s plným vědomím práva země, ve které žijí.
 3. Prvořadou povinností supervizorů a supervizorek je chránit supervidované a jejich klienty. Supervizorky a supervizoři proto mají supervidovaným poskytovat co nejlepší službu a nemají dělat nic, co by mohlo záměrně nebo z vědomé nedbalosti poškodit supervidované.
 4. Supervizoři a supervizorky se mají snažit o to, aby si supervidovaní začali uvědomovat důstojnost, autonomii a zodpovědnost lidské bytosti a mají podporovat jednání vyplývající z tohoto uvědomění.
 5. Supervizorky a supervizoři mají věnovat maximální možné úsilí tomu, aby zajistili optimální splnění zakázky supervidovaných.

 

B. Prospěch a práva supervidovaných a klientů

 1. Supervizoři a supervizorky respektují integritu supervidovaných i jejich klientů. Supervizorky a supervizoři provází a učí supervidované respektovat integritu a prosazovat prospěch svých klientů.
 2. Supervizoři a supervizorky od supervidovaných očekávají, že budou informovat své klienty o tom, že přijímají supervizi a že jejich práce s klienty včetně záznamů týkající se práce s klienty může být předmětem supervize. Supervizorky a supervizoři od supervidovaných očekávají, že informují své klienty o jejich právech – včetně práva na ochranu osobnosti a práva klienta na to, aby informace, které poskytne při konzultaci, zůstaly důvěrné, přičemž jejich právo na ochranu osobnosti a právo na zachování důvěrnosti informací nebude supervizí dotčeno.
 3. Supervizoři a supervizorky nemají supervidované jakkoliv zneužívat, a zvláště ne k jakémukoli materiálnímu nebo osobnímu prospěchu.
 4. Předpokladem práce supervizorek a supervizorů je supervizní vztah s ostatními účastníky supervize (a to zejména se supervidovanými), který je založený na supervizním kontraktu. Všechny strany supervizního kontraktu by měly mít způsobilost a úmysl řídit se obsahem tohoto kontraktu. Jestliže některá ze stran není s to se řídit podmínkami supervizního kontraktu, musí supervizor(-ka) ukončit supervizní vztah takovým způsobem, aby případná újma supervidovaných byla minimalizována.
 5. Vstoupením do supervizního vztahu vytváří supervizoři a supervizorky pro supervidované vhodné prostředí, které napomáhá superviznímu procesu.
 6. Pracovní poznámky, včetně poznámek zaznamenaných během rozhovorů, výsledky testů, korespondence, elektronicky uložené dokumenty a zvukové a obrazové nahrávky jsou důvěrné, odborné informace. To zahrnuje i odborné informace od třetích stran. Monitorování supervizní činnosti pomocí audiovizuální techniky je možná součást supervizní praxe se souhlasem supervidovaných. Veškerý důvěrný materiál může být použit pro výcvik, nebo výzkum pouze tehdy, jestliže supervidovaný, případně klient (nebo zákonný zástupce v případě nezletilé osoby) udělil písemné svolení.
 7. Supervizorky a supervizoři dodržují mlčenlivost vůči třetím stranám. O průběhu a výstupech supervizní činnosti může být informován ten, kdo se supervize přímo neúčastní, pouze se souhlasem všech supervidovaných, nebo ten, kdo je uveden v supervizním kontraktu. Rozsah a forma informování podléhá souhlasu supervizora(-ky) a supervidovaných.
 8. Profesionální vztah mezi supervizory (supervizorkami) a supervidovanými je definován supervizním kontraktem a končí s ukončením supervizního kontraktu. Avšak jisté profesionální závazky existují dokonce i po ukončení supervizního kontraktu, a to zejména zachovávání důvěrnosti informací a nezneužívání předchozího supervizního vztahu.
 9. V případě výzkumu v rámci supervize se supervizorky a supervizoři musí držet platných profesních a právních zásad a předpisů.
 10. Jestliže dodržení supervizního kontraktu ohrožují osobní nebo zdravotní problémy supervizora(-ky), potom supervizor(-ka) musí buďto zodpovědným způsobem ukončit supervizní kontrakt, nebo zajistit, aby byly supervidovaným poskytnuty veškeré náležité informace, aby se mohli sami rozhodnout, zda pokračovat v supervizním kontraktu, nebo ne.

 

C. Profesionální činnost supervizorů

 1. Supervizoři a supervizorky pravdivě informují o svém dosaženém vzdělání všechny účastníky supervize.
 2. Supervizorky a supervizoři supervidované podporují v tom, aby si uvědomovali odborné, etické i právní aspekty a normy své profesní práce s klienty a svou odpovědnost v dodržování těchto norem.
 3. V krizových situacích má supervidovaný možnost kontaktovat svého supervizora(-ku), případně supervizním kontraktem delegovaného zástupce supervizora(-ky).
 4. Supervizoři a supervizorky v součinnosti s ostatními stranami supervizního kontraktu  zajišťují, aby frekvence a trvání kontaktu se supervidovanými odpovídala superviznímu kontraktu.
 5. Supervizorky a supervizoři mají supervidovaným poskytovat průběžnou zpětnou vazbu důležitou pro řádné splnění jejich zakázek. Má být prováděna způsobem odpovídajícím superviznímu kontraktu. Může být oficiální nebo neformální; ústní nebo písemná.
 6. Supervizoři a supervizorky, které vůči supervidovaným zastávají více než jednu roli (například jako lektoři a lektorky, kliničtí supervizoři a supervizorky, supervizoři a supervizorky pracující s týmem) mají v maximální možné míře omezit konfliktní oblasti. V zásadě mají být tyto role rozděleny mezi různé supervizory a supervizorky. Jestliže to není možné, mají být supervidovaní důkladně informováni o tom, jaká očekávání a jaké povinnosti provázejí každou roli. Odlišné role mají být odděleny v prostoru a čase.
 7. Supervizorky a supervizoři nemají mít žádný sexuální kontakt se supervidovanými. Supervizoři a supervizorky se vyhnou společenskému styku se supervidovanými, pokud by mohl ohrozit vztah mezi supervizorem (supervizorkou) a supervidovanými. Supervizorky a supervizoři se řídí stejnými pravidly i ve vztahu se zadavalelem supervize. Jestliže je z jakéhokoli důvodu omezena objektivita supervizora(-ky) nebo jeho (její) schopnost profesionálně působit, bude supervizní vztah ukončen.
 8. Supervizoři a supervizorky nemají poskytovat jakýkoli druh psychoterapie jako náhradu nebo doplněk supervize. Přesahující osobní témata supervidovaných se během supervize probírají jen z hlediska jejich vlivu na klienty, případně z jiných odborných důvodů.
 9. Supervizorky a supervizoři v rámci supervize reflektují případné osobní nebo profesionální omezení supervidovaných. Supervizoři a supervizorky mohou doporučit psychoterapii nebo psychologickou poradenskou službu, jestliže se ukáže, že supervidovanému činí potíže porozumět sám sobě nebo řešit problémy do takové míry, že to brání efektivnímu průběhu supervize, či výkonu profesní činnosti supervidovaného. Samotní supervizoři a supervizorky nesmějí tuto terapii/poradenskou službu v rámci supervizního kontraktu poskytovat.

 

D. Profesionální praxe

 1. Během celé své profesionální kariéry se i samotní supervizoři a supervizorky mají podrobovat supervizi, bez ohledu na úroveň výcviku, absolvované zkoušky nebo na členství v profesní organizaci. Mají stále držet krok s rozvojem svého oboru tak, že se účastní konferencí a seminářů a budou se průběžně informovat o problémech diskutovaných v profesních asociacích.
 2. Supervizorky a supervizoři se mají na veřejnosti zdržet hanlivých poznámek nebo narážek na postavení, kvalifikaci nebo charakter jiných supervizorů a supervizorek. Na druhé straně otevřená konstruktivní zpětná vazba je vítána.
 3. Supervizoři a supervizorky mohou vystoupit proti kolegovi (kolegyni), pokud mají důvod se domnívat, že se nechová ve shodě s etickými zásadami. Jestliže problém nelze vyřešit, mají informovat svoji profesní asociaci.

 

E. Závěrečná ustanovení

 1. Etický kodex je závazný pro všechny členy a členky Asociace supervizorů pomáhajících profesí, z.s.
 2. S případnými podněty a stížnostmi stran etických aspektů supervizní praxe je možné se obracet na Výbor spolku Asociace supervizorů pomáhajících profesí, z.s.

 

Share This